Find & Track Mobile Devices - یافتن و ردیابی دستگاه های سیار

با استفاده از 2X MDM (مدیریت دستگاه سیار) قادر هستید از موقعیت کنونی دستگاه خود و همچنین مکان های قبلی که در آنها استقارا داشته مطلع شوید-این سرویس به طور خودکار تاریخچه کامل موقعیت هایی که دستگاه یا گروهی از دستگاه ها در آنها حضور داشته را نگهداری می کند. شما قادر خواهید بود با ارائه مسیرهای صحیح و واضح و ساده کردن فرآیند یافتن مقصد برای کارمندان خود، روند خدمات مشتریان و زمان های پاسخگویی را بهینه تر سازید-مسیرهای صحیح از نقشه مورد نظر را برای آنها ارسال نموده و ارائه خدمات به مشتریان را به نزدیکترین کارمند به مقصد مذکور واگذار کنید.

 

تسهیل مسیرهای کارمندان و بهینه سازی خدمات مشتریان

چند مرتبه مشتری تماس گرفته که تاخیر کارمند برای ارائه محصول یا خدمات مورد نظر را گزارش کرده و زمان رسیدن وی را جویا شود؟

از ارائه پاسخ های مبهم به مشتری خودداری نموده و با اطلاع داشتن از موقعیت دقیق کارمند خود، زمان دقیق رسیدن وی به مقصد را محاسبه کنید.

هنگامی که مشتریان به صورت اضطراری به محصول یا خدماتی نیازمند بوده، سریعا پاسخگو باشید و نزدیکترین کارمند خود را به مقصد مربوطه اعزام نمایید.

یافتن و رهیابی دستگاه های سیار
یافتن و رهیابی دستگاه های سیار

حذف گزینه ذخیره تاریخچه موقعیتی برای یک گروه

با استفاده از سیاست های گروهی می توان نحوه ردیابی موقعیتی/مکانی یک گروه را به صورت متفاوت از گروه دیگر تعیین نمود.

در این صورت می توان گزینه ذخیره تاریخچه موقعیتی/مکانی را تنها برای گروه هایی معین فعال کرده و آن را برای دیگر گروه ها غیر فعال نمود.

به منظور جلوگیری از جمع آوری اطلاعات در خارج از ساعات اداری، 2X MDM قابلیت ذخیره به روزرسانی های موقعیتی در فواصل زمانی معین را فراهم می آورد.

تاریخچه مکانی

2X MDM علاوه بر نگهداری موقعیت کنونی تمام دستگاه های مربوطه متصل به اینترنت، گزارشی تفصیلی از کل مکان هایی که دستگاه های مذکور تاکنون به آنها انتقال یافته را نیز ذخیره می کند.

فرآیندهای به روزرسانی موقعیت توسط زمان یا فاصله طی شده تحریک/انجام می پذیرند. به عنوان مثال: اگر دستگاه مورد نظر بیشتر از 50 متر (قابل پیکربندی) حرکت کند، آنگاه موقعیت آن به روزرسانی می شود.

مکان ها با آدرس کامل روی نقشه نشان داده شده و تنها تغییرات موقعیت ذخیره گردیده و در نتیجه از نگهداری داده های اضافی نیز جلوگیری به عمل می آید. داده های مربوط به موقعیت را می توان از طریق Wi-Fi ، شبکه سیار یا GPS گردآوری نمود، و تاریخچه موقعیتی/مکانی را نیز برای تحلیل بیشتر بیرون کشید.

یافتن و رهیابی دستگاه های سیار
یافتن و رهیابی دستگاه های سیار

ارسال مسیر به کارمندان

با استفاده از نقشه مورد نظر موقعیت را مشخص نموده و این موقعیت را از پایانه کنترل 2X MDM برای کارمندان خود ارسال کنید.

هنگامی که کارمندان این پیام را باز نموده، برنامه کاربردی نقشه آنها موقعیت دقیق را به آنها نشان داده و پیدا کردن مقصد بعدی آسان تر می شود.

ارسال مسیرها به صورت تصویری روی نقشه مورد نظر در واقع بهره وری، زمان پاسخگویی و عملکرد ارائه خدمات به مشتریان را بهینه می سازد.