Manage Mobile Applications - مدیریت و اداره برنامه های کاربردی سیار

مدیریت و اداره دستی برنامه های کاربردی سیار در تعداد زیادی از دستگاه های مورد نظر امری زمان بر و دشوار می باشد. با استفاده از 2X MDM (مدیریت دستگاه سیار) قابلیت های نظیر: توزیع و نصب انبوه برنامه های شرکتی، بررسی از راه دور برنامه های نصب شده، نظارت بر بدافزار یا برنامه های نامناسب، و حذف برنامه ها تنها با چند کلیک موس دسترس پذیر می باشند.

توزیع و نصب انبوه برنامه ها در میان گروه هایی از دستگاه ها

2X MDM قابلیت توزیع و نصب آسان برنامه ها را در میان گروه هایی از دستگاه ها فراهم می آورد. هم اکنون قادر هستید مجموعه ای از برنامه ها را که باید روی تمام دستگاه ها یا گروهی از دستگاه ها نصب شوند را تعریف کنید-به عنوان مثال، دستگاه های متعلق به یک بخش معین از سازمان.

شما قادر هستید برنامه های موجود درون google play یا Apple Appstore یا حتی برنامه هایی که تنها درون انبار و مخزن برنامه های کاربردی 2X MDM ذخیره شده اند را تعریف کنید.

می توانید فایل های APK را به طور مستقیم به دستگاه های سیار ارسال کنید.

توزیع انبوه برنامه ها
نظارت بر برنامه ها

نظارت بر وجود برنامه های نامناسب

با استفاده از 2X MDM می توانید به راحتی برنامه های نصب شده روی دستگاه های تمام کارمندان خود را بررسی کرده و به سرعت برنامه هایی را که تاثیر منفی روی بهره وری کارمندان داشته یا ظرفیت انتقال داده را بیهوده مصرف کرده را پیدا کنید.

قابلیت تعیین دقیق برنامه های جاسوس و نفوذی که تهیدی برای داده های حساس شرکت مورد نظر محسوب شده و حذف آنها با یک کلیک در دسترس شما می باشد.

در این صورت، سرپرست و مدیر 2X MDM ره راحتی قادر است: برنامه های دانلود شده را نظارت کرده، و نه تنها از کارمندان بلکه از دستگاه ها و داده های حساس شرکتی نیز محافظت کند.

برنامه های فهرست سفید

به منظور ارتقاء بخشیدن به بهره وری کارمندان خود می توانید فهریت سفیدی از برنامه های مجاز برای دانلود و نصب شدن روی دستگاه های کارمندان خود تهیه کنید.

2X MDM در صورت دانلود شدن برنامه کاربردی که با سیاست کنترل برنامه های کاربردی شرکت مذکور تطابق نداشته باشد، سرپرست مربوطه و کاربر دستگاه را مطلع می سازد.

کنترل برنامه کاربردی از طریق سیاست های گروهی اعمال می گردد. دستگاه های متعلق به گروه مربوطه باید از سیاست گروه درباره فهرست سفید دانلود برنامه پیروی کنند.

مدیریت برنامه های دستگاه سیار
مدیریت برنامه های دستگاه سیار

برنامه های فهرست سیاه

در صورت وجود برنامه های کاربردی معینی که شما تمایل ندارید کارمندانتان آنها را نصب نمایند، می توانید یک فهرست سیاه برای کل سارمان یا گروه های مشخص ایجاد نمایید.

2X MDM در صورت نصب شدن برنامه موجود در فهرست سیاه هشدارهایی را صادر کرده و دستگاه های شرکت داشته در این امر را نیز تعیین می کند.